މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން ސިނަމާލެ 3 ގެ ލިފްޓް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސިނަމާލެ 3 ގެ ލިފްޓް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)425-A2/425/2019/13 (16 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ޚާޟިރުވެފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އަލުން  އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

07އޮގަސްޓު 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

 

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

20 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

23 ޖުލައި 2019

 

 

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ސިނަމާލެ 3 ގެ ލިފްޓް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: (IUL)425-A2/425/2019/13 (16 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ޚާޟިރުވެފައި ނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  އަލުން  އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

އަގު ހުށަހެޅުން

07 އޮގަސްޓު 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ މާފަންނު އޮފީސް

 

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

20 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

23 ޖުލައި 2019

 

23 ޖުލައި 2019
ހޯދާ