ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސާވަރ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ

ނަންބަރ:(IUL)380/2019/29

އިޢްލާން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ސާވަރ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

 

                  މި އިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ސާވަރ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލުމަށްޓަކައި، ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

Minimum Requirements

 

Intel Xeon E3-2100 3.0GHz, 8M cache

Processor

8GB RAM (Upgradeable to 32GB)

Memory

2 x 1TB 3.5" SATA HDD (Enterprise hard disk )

Storage

Support Raid 1

RAID

DVD Drive

Optical Drive

Integrated

Graphics

1000BASE-T x 1

Network

1 year basic hardware warranty

Warranty

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 30ވާ އަންގާރާ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ފޮނުވާނީ، [email protected] އަށެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަކީ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. މި އިޢްލާން އާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7794448 މި ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

 މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް

ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގު

%90

ހުށަހަޅާ ވިޔަފާރީގެ ނަމުގައި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ

 

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

20 ޛުލްޤަޢީދާ 1440

23 ޖުލައި  2019

23 ޖުލައި 2019
ހޯދާ