ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

146-A3/2019/133:ނަންބަރު     

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

   ފެމިލީ ކޯޓަށް 02 އަހަރު ދުވަހަށް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފެމިލީކޯޓުގެ (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމަށެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބިޑްކުރައްވަން ބޭނުންވާ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް (ބިޑާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ބިޑްޑޮކިއުމެންޓުގައި ހިމަނާފައި) ފެމިލީކޯޓުގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ވެބްސައިޓް (www.familycourt.gov.mv/iulaan) އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

22 ޖުލައި 2019
ހޯދާ