މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އިއްލާން

  • ކައުންސިލުން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކީލަކު ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

          ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާ ނަމްބަރ:IUL338-ESMS/338/2019/31 (15 ޖުލައި 2019) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށައަޅާފައިނުވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިމަސައްކަތަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

          ވިމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ، ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް [email protected] މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 05 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެންނެތް ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

          ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

 

22 ޖުލައި 2019
ހޯދާ