ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފާޚާނާބަރިއެއް ހެދުން

އިޢުލާން

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފާޚާނާބަރިއެއް ހެދުމަށް ކުރި ނަންބަރ: (IUL)SH-FAH-RM/2019/7 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބޭފުޅުން ހާޟިރު ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 04 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30އަށް ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

18 ޛުލްޤައިދާ 1440

22 ޖުލައި 2019
ހޯދާ