އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ކޮޓަރީގެ ފުލީ ފާރނިޝްޑް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންް ބޭތިއްބުމައްޓަކައިި 02 ކޮޓަރީގެ ފުލީ ފާރނިޝްޑް އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށް، މިހޮސްޕިޓަލުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި މާރކްސްދެވޭނެ މިންގަޑު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

މިއިޢުލާނުގެ ދަށުން އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަނެވޭނީ  31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  3335349 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

1

މަހު ކުލި

80%

2

ތަނުގެ ބޮޑުމިން (އަކަ ފޫޓުން)، ތަނުގެ ފެންވަރު އަދި ފުރިހަމަކަން

10%

3

ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު

5%

4

އިމާރާތް ނުވަތަ ފްލެޓާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އާއި ހުރި ދުރުމިން

5%

                 

18 ޛުލްޤައިދާ 1440

21 ޖުލައި 2019                                       

                  

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ