އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޓޯކްލޭވް މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުގައި އިމާރާތެއް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

               މިހޮސްޕިޓަލުގައި އޮޓޯކްލޭވް މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަނުގައި  އިމާރާތެއް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.  

               ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

               މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

ތަފްޞީލު

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

25 ޖުލައި 2019 (ބުރާސްފަތި)

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

   31 ޖުލައި 2019 (ބުދަ)

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

              

            18 ޛުލްޤައިދާ 1440

             21 ޖުލައި 2019                               

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ