މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި 1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

                                                      ނަންބަރު: MMS-A/2019/18

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

             މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި 1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

             ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019  ޖުލައި 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 1000 އަށް ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާއިރު މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓުގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ