ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން.

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވައިފިލާގެއަށް ވަންނަން އޮތް މަގުގެ ވާތް ފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރ 01 ޖަހާފައިވާ ރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ކުރިން އެރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ސިޓީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓަށް  (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ