މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭ ސިޓީގެ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 24 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލް ހޯލުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

         ވީމާ، މިބައްދަލުވުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް އެދި ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

              14 ޛުލްޤައިދާ 1440

              18 ޖުލައި 2019

 

18 ޖުލައި 2019
ހޯދާ