ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔައް ދޫކުރުމާގުޅޭ

 ފުވައްމުލައް ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު އިޢުލާން (ނަންބަރު:(IUL)468-LID/INDIV/2019/54  ) ބާތިލުކޮށް މާރުކޭޓްގެ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރު ގޮޅިތަކަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ޒޯން

ގޮޅި ނަންބަރ

ގޮޅިއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާއަގު

A

1،2،6 އަދި 7

500 ރުފިޔާ

B

8

450 ރުފިޔާ

C

4،5،9  އަދި 10

400 ރުފިޔާ

ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތު

1-    ފުވައްމުލަކު ރަށްވެއްސަކަށްވުން.

2-    އުމުރުން 70 އަހަރުވެފައިވާ މީހަކަށްނުވުން

3-    ގޮޅި ލިބޭ ފަރާތުގެ އަނބި/އަދި ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ފަރާތަކަށް ނުވުން.

4-    ޝަރުއީ އެއްވެސް ހުކުމަކީއި ގުޅިގެން އެއްވެސްކަހަލަ ބަންދެއްގައިވާ މީހަކަމުގައި ނުވުން

5-    ޝަރުއީ ހުކުމަކާއި ގުޅިގެން، ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފައިވާނަމަ އެހުކުން ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމަށްފަހު މިލާދީގޮތުން 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ވުން.

6-    ގޮޅިއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނަމުގައި އޮޑިދޯނި ނުވަތަ 4 ފުރޮޅުލީ އުޅނދުފަހަރެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވުން.

7-    ދަނޑުވެރިއަކަށްވުން ނުވަތަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށްވުން

ވީމާ މިގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  23 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން (ކުރީގެ މާދަޑު ކައުންސިލް) ގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ސިޓީ އަކުން ބޭނުންވާ ގޮޅީގެ ނަންބަރު ޖައްސަވާފައި ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޮންމެ ސިޓީ އަކުން ހުށެހެޅޭނީ 1 ގޮޅިއަށެވެ. އެއް ގޮޅިއަށްވުރެ އިތުރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކި ސިޓީ އިން ހުށަހެޅެއްވުންއެދެމެވެ. އަދި އެއްގޮޅިއަކަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ގޮޅިތައް ދޫކުރާނީ ގުރުވަތުންނެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ ނަންބަރު 6860041 ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

16 ޖުލައި 2019
ހޯދާ