މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ބޯޑް ހެދުމަށް.

މާލޭގެ މަގުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މަގުބަންދު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތް ތަކުގަޔާއި އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި މަގުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާކަން އަންގައި ދިނުމަށް ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޯޑުތައް (މަސައްކަތު ބޯޑް، ނުރައްކާ ބޯޑް، ބަންދު ބޯޑް) އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ޚިދުމަތާބެހޭބަޔަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެއިދާރާ/ޢާންމު ޙިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

އަގު ހުށަހެޅުން

29  ޖުލައި 2019

13:00

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެއިދާރާ/ ޢާންމު ޙިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

 

މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

11 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

16 ޖުލައި 2019

16 ޖުލައި 2019
ހޯދާ