މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖުމްހޫރީ މައިދާން އަދި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަރާމާތުކުރުން

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އަދި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1 – ރަސްރަނި ޕާކް ފައުންޓެއިން

2 – ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފައުންޓެއިން

3 – ރައިވެރިބޭ މައިޒާން ފައުންޓެއިން

4 – ރަސްރަނި ފިޝް ޕޮންޑް

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

އަގު ހުށަހެޅުން

25 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ޢާންމުޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި

 

     

    މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

16 ޖުލައި 2019

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އަދި ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުރި ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތަންތަނުގެ ފައުންޓަނާ އާއި ޕަމްޕްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަގުހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

1 – ރަސްރަނި ޕާކް ފައުންޓެއިން

2 – ޖުމްހޫރީ މައިދާން ފައުންޓެއިން

3 – ރައިވެރިބޭ މައިޒާން ފައުންޓެއިން

4 – ރަސްރަނި ފިޝް ޕޮންޑް

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

18 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި

އަގު ހުށަހެޅުން

25 ޖުލައި 2019

13:30

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ޢާންމުޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި

 

     

    މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ބިޑް ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ގެންނަވަން ޖެހޭނެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 3323901 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13ޛުލްޤަޢިދާ  1440

16 ޖުލައި 2019

 

16 ޖުލައި 2019
ހޯދާ