މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

އިއުލާން

  •  ކައުންސިލުން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަކީލަކު ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

            ކައުންސިލަށް ދައުވާލިބޭ، އަދި ކައުންސިލުން ދައުވާކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި، އަދި ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

            ވިމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް [email protected] މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

            ވީމާ، މިކަންޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ. 

15 ޖުލައި 2019
ހޯދާ