މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ (.)

ނަމްބަރު: (IUL)337/337/2019/45

 

 

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ  (.)

 

ރަށު ފެންވަރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކާމާއި އެކު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މިކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޙިދުމަތް ދެމުންގެންދާނެ ދުވަސްތަކަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ޙިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނެ ގަޑިތަކަކީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 11:00 ން 13:00 އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

14 ޖުލައި 2019

 

14 ޖުލައި 2019
ހޯދާ