މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރާނެ ތަކެތި ހޯދުމާއި ގުޅޭ (.)

 (IUL)337-C-AB/337/2019/44ނަމްބަރ  

އިޢުލާން

 

މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރާނެ ތަކެތި ހޯދުމާއި ގުޅޭ (.)

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ރަށުގެ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދުތަށް އަލިކުރުމަށް ރަށުގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދިއްލާ ބަލަހައްޓާ މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ،މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22  ޖުލައި 2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގ ރޫމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 05 އޮގަސްޓް 2019ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމްގައެވެ.

14 ޖުލައި 2019

 

14 ޖުލައި 2019
ހޯދާ