މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ފޭސް 2 ގެ މަރާމާތުތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތު ފޭސް 2 ގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުން  

 

މިއިދާރާއިން ދޭ މައުލޫމާތަކާއިއެއްގޮތަށް މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

14 ޖުލައި 2019
ހޯދާ