ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ މާހުއްޓާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ކުޅީގައި ނޭޗަރ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާން

ތިނަދޫ މާހުއްޓާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ކުޅީގައި ނޭޗަރ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

 

 

ތިނަދޫ މާހުއްޓާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނަ ކުޅިއާއި ގުޅިފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ސަރަޙައްދުގައި ނޭޗަރ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ތަރައްޤީ  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢްލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އަނދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ޙިސާބު އަދި މަޢްލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ޙިސާބުތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 ޖުލައި 2019

ހޯމަ

10:00 (ހެނދުނު)

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުން

05 އޮގަސްޓް 2019

ހޯމަ

10:00 (ހެނދުނު)

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ