ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ނަންބަރ IUL) 415/415/2019/48) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

އިޢުލާން

 ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ނަންބަރ IUL) 415/415/2019/48) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

ތިނަދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މިއިދާރާއިން 2 މެއި 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއިން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާއި އަދި އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ބާޠިލުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، އަލުން 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

17 ޖުލައި 2019

ބުދަ 

01:15 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

24 ޖުލައި 2019

ބުދަ     

01:15 (މެންދުރު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

                 

      މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ