ސިވިލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

އިޢުލާން

           

 

  • މިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ބްރޭންޑް ނިއު ސައިކަލެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ ސައިކަލް ވިއްކުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ސެކަންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ސިވިލްކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ޖުލައި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ސެކަންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ސިވިލްކޯޓުގެ ކައުންޓަރަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                     06 ޛުލްހައްޖާ 1440

09  ޖުލައި  2019

09 ޖުލައި 2019
ހޯދާ