ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ލެޕްޓޮޕް އާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި
 FDC-IUL/2019/03 ނަންބަރު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން  [email protected]fdc.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައި ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ލެޕްޓޮޕްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް މި އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓްގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު 08:00 – 14:00 ދެމެދު 7908687 ފޯނަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  

 

11 ޖުލައި 2019

 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ