ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                                    ނަންބަރު: 110/IUL)434-A/434/2019)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

  މިއޭޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ.

 

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

18 ޖުލައި 2019

ބްރާސްފަތި

11:00

މާލެ- މިއެޖެންސީއަށް (ގ.ގްރީންގެ/ އަލިކިލެގެފާނުމަގެ)

        

  މި އިއުލާނުގައި މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ އަދި މިއެޖެންސީގެ ރިސެޕްޝަން އިންވެސް މައުލޫމާތު ޝީޓް ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

     

 

 

 

 

 

 

 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ