މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސިލިންޑަރު އަދި ބާދަގަނޑުތަކެއް ވިއްކާލުން

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                  ނަމްބަރ : MGPL-ADMIN/AD/19-02

 

އިޢުލާން          

 

ބޭނުންނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސިލިންޑަރު އަދި ބާދަގަނޑުތަކެއް ވިއްކާލުން

 

         މިކުންފުނީގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސިލިންޑަރު އަދި ބާދަގަނޑު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ޕްލާންޓަށް ވަޑައިގެން ތަކެތި ބެއްލެވުމަށްފަހު، 24 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

 

 

11 ޖުލައި 2019މ.

                       

 

11 ޖުލައި 2019
ހޯދާ