ފީވަކު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތުގައި ތަށި މުށި ޖެހުމާބެހޭ

ީވަކުސްކޫލް                                          

ފީވައް،                                           

ދިވެހިރާއްޖެ                                               ނަންބަރު:GS-108/MIS/2019/17  

 

އިޢުލާން

 

މިސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތުގައި ތަށިމުށިޖެހުމާބެހޭ

މިސްކޫލުގެ ހޯލު ޢިމާރާތުގައި ތަށިމުށި ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 14 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޖުލައި 22 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުވުން އެދެމެވެ.

-          މައުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

                  06 ޛުލްޤައިދާ 1440ހ.

                  09 ޖުލައި   2019މ.

09 ޖުލައި 2019
ހޯދާ