މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާލެ ސިޓީގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

މިކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާލެ ސިޓީގެ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހުއްދަދޫކުރުމާއި، ގުޅޭގޮތުން މިކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)425-CB/2019/40 (19 ޖޫން 2019) އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

             ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

               06 ޛުލްޤައިދާ 1440

               09 ޖުލައި  2019

09 ޖުލައި 2019
ހޯދާ