ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް

 

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

މިމަރުކަޒުގެ GS04/IU/2019/30  ( 13 ޖޫން 2019 ) ނަންބަރ އިޢުލާން އެންމެފަރާތަކުން އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅާފައި ވާތީވެ މި އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

               

          މިމަރުކަޒުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 13 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  ވީމާ، މި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

              މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވަން ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ސިޓީއާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

        

އައިޓަމް / ތަފްސީލު

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

15 ޖުލައި 2019

ހޯމަ

11:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން

22 ޖުލައި 2019

ހޯމަ

11:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒު

08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ