ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

 

މަގާމުގެ ނަން:

ވޮޗަރު (ކޮންޓްރެކްޓް)

 

މަގާމުގެ އުޖޫރަ:

-/4،510 ރުފިޔާ

 

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މުއްދަތު:

01 އަހަރު (21 ޖުލައި 2019 އިން 20 ޖުލައި 2020 އަށް)

 

އޮފީސް/އިދާރާ:

ގދ.މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

02

 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ގދ.މަޑަވެލި

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއިއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވުން.

 

މަޤާމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

1.      ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ

 

2.      ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 

3.      ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

4.މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

 

ސުންގަޑި:

މިމަޤާމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00ގެ ކުރިން

ވަޒީފާއަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ސިޓީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު : މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށާއި، އިންޓަވިއު އަށާއި، އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު އަދި ތަޖުރިބާއަށް

ބެލެވޭނެއެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6840006 ފޯނަށެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

:[email protected]  އަށެވެ.


 

08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ