ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޫޅުމާފޯމާއި މަރުފޯމް ޗާޕްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ފޮތް ޗާޕްކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ބާވަތް

ޢަދަދު

ފޫޅުމާ ފޯމް ފޯމް

400

މަރުފޯމް ފޯމް

300

 
ވީމާ މިތަކެތި ޗާޕްކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޖުލައި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު 10:30 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ