އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

 

ނަންބަރ: GS41-IUL/2019/04

 

     

އިޢުލާން

ނީލަންކިޔުމާއިބެހޭ

 

 

 

 

            މިސްކޫލުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ބާތަކެތި ނީލަންކިޔުން، 13 ޖުލައި 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މިސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ.

   

          ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

           05 ޒުލްގައިދާ 1440

            08 ޖުލައި 2019  

08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ