މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ ކޮމާޝިއަލް ހާބަރުގައި ހުރި ކާގޯ ސްޕަވައިޒަރުންގެ އޮފީސް މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މާލޭ ކޮމާޝިއަލް ހާބަރުގައި ހުރި ކާގޯ ސްޕަވައިޒަރުންގެ އޮފީސް މަރާމާތު ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)113-PRC/1/2019/79 އަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޚީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން

     އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

10 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00

 16 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

 

މިކަމަށް އެދި މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ  ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ