އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުވައިލެވިފައިވާ އާންމު އަޑު އެހުމެއް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ 59 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ އާންމު އަޑުއެހުމެއް 10 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހާއި 11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުކުރީ 10:00ގައި މި އޮފީހުގެ ހުދުހުދު މާލަމުގައި އޮންނާނެކަން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކުރަމެވެ.

މި އޮފީސް ހިނގަމުންދަނީ ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގޭ އިރުމަތީ ބައިގެ ބިންމަތީ ތައްޓުގައެވެ.

04 ޛުލްޤަޢިދާ 1440   

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ