ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތު މަސައްކަތު ދެމީހާގެ މަޤާމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

މަޤާމް :މަސައްކަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު :2

އިޢުލާން                      

މިސްކިތު މަސައްކަތު 02 މީހުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: IUL 253-CAA/253/2019/26 ހ(16 ޖޫން 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

07 ޖުލައި 2019      

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ