އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު:(A)CA-2019/199)

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، 2019 ޖުލައި 13 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ހަސަންކާރިގެ، ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

މައުމޫން ޙަމީދު، ހ. މީނާޒް،  މާލެ

 

ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

މުޙައްމަދު ޙަލީމް، އެލްޕާޝޯ، ނ. ވެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

 

މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1

އަނާރާ ނަޢީމް، ހ. ގުރުސް، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 2

އަޙްމަދު މުޢިއްޒު، މއ. ޑޯންޝައިން، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ޞަފާ ޝަރީފް، ދެތަޑިމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

ޒިމްނާ ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ކަނީރުވިލާ، ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޢަލީ ޝާހް، ބީޗުހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު، މ. ބަޑިކުޅިމާގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

ޒުބައިރު އަޙްމަދުމަނިކު، ގ. މަލްވިނަ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފިނިފެންޖަންބުގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9

މުޙައްމަދު ޝަފާޒު ވަޖީހް، މ. ހަޒާރުމާގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10

މުޙައްމަދު ފަރީދު، ރޭވަވިލާ، ފ.ފީއަލި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

މުޙައްމަދު ފައިޞަލް، ސިތާރާވާދީ، މ. މުލައް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12

ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 535

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ނަޖީބު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3361

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14

ޝަބާބް ރަޝީދު، ޝަބްނަމްވިލާ، ސ. މީދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 15

ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، އަންބަރީގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 16

ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް، އީޓުޖެހިގެ، ނ. މާފަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 17

ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 18

މުޙައްމަދު އަޞީލް ޙަސަން، މ.އަރީކާ، މާލެ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 19

އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ. ކެތި، މާލެ

 

03 ޛުލްޤަޢިދާ 1440

06 ޖުލައި 2019
ހޯދާ