ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯރ ކްރިކެޓް ހޯލްގެ ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް 

މާލެ،  ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:2019/003  

ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯރ ކްރިކެޓް ހޯލްގެ ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް:

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިންދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިންޑޯރ ކްރިކެޓް ހޯލްގެކަރަންޓް ވައިރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ކުޅިވަރު އެކުވެނި، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު،11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3325503 އަލީ ފާއިޒްއަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޝައްވާލް 1420

30 ޖޫން 2019

30 ޖޫން 2019
ހޯދާ