ހަނިމާދޫ ސްކޫލް، ހދ. ހަނިމާދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ 11 ކުލާސްރޫމްގެ މުށި ބަދަލު ކުރުން

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް                            

ހދ. ހަނިމާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ނަންބަރ: GS60(B)/2019/024

އިޢުލާނު

 

  ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

  1. މި ސްކޫލްގެ 11 ކްލާސްރޫމެއްގެ މުށިތައް ނައްޓައި އަލުން މުށިޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެންކުރި، މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS60(B)/2019/22  (20 މެއި 2019) (ތިންވަނަ އިޢުލާން) އިޢުލާން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، މިމަސައްކަތަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. މި އިއުލާނަކީ މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ 4 ވަނަ އިޢުލާނެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ.
  2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 27 އިން 2019 ޖުލައި 01 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 12:30 އަށް، މި ސްކޫލަށްދުރުވެ، ނުވަތަ 6520533 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވާ، ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނަންނޯޓް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖުލައި 3 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  4. ބިޑް ހުށައެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖުލައި 9 ވާ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ހަނިމާދޫ ސްކޫލް އޮފީހުގައެވެ.
  5. މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/1000ރ (އެއްހާސް) ދިވެހި ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަހެވެ.
  6. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި، މަޢުލޫމާތުޝީޓް، އަދި އެހެނިހެން ޑޮކިޔުމެންޓްތައް، މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  7. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.

ހަނިމާދޫ ސްކޫލް

އޯކިޑްމަގު، ހަނިމާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 6520533

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

                                     23 ޝައްވާލް 1440

                                     26 ޖޫން 2019

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ