ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕުރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ – ކ. މާލެ

އިޢުލާން

 

 އޮގަސްޓު 2019 ގައި މި ޔުނިވަރސިޓީން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ބަޔާން ކުރާ ކޯހަށް ވަނުމުގެ ޝަރުތު ވަނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މި ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv  އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސް

 

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕުރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ – ކ. މާލެ

 

ކޯހަށްވަނުމަށްބޭނުންވާދަށްމިންގަނޑު:

ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް (ސައިންސް) ގެ 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި، ނުވަތަ

ށ. ގުޅުން ހުރި ދާއިރާ އަކުން، އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލު ކުރާ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން.

 

އިގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަރު:

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިގިރޭސިން ދަށްވެގެން C ފާސްއޮތުން، ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ ފާހެއް އޮތުން.

 

ކޯސްތަކުގެ ޝަރުތުތައް ޗެކްކުރުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތާލައްވާ:

http://mnu.edu.mv/wp-content/uploads/2019/04/Course-Information-Sheet-2019-Term2-Updated-on-26-June-2019.pdf

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ