ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޕާޓްމަންޓު ކުއްޔަށްހިފުން

ޢިއުލާން

 

                      ޔުނިވަރސިޓީގެ އިއުލާން ނަމްބަރ  MNU-CA-FM/2019/10 އަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އިޖާބަދީފައިނުވާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

                      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/ފެކަލްޓީ ސެންޓަރ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ލެކްޗަރައިން ބޭއްތިއްބުމަށްޓަކައި 01 ކޮޓަރީގެ 04 އެޕާޓްމަންޓް ( ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއެކު ކައްކާކެވޭގޮތަށް) 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

        ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތަނުގެ ކުރެހުމާއި އިންވެންޓްރީ އަދި ލިބެންހުރި އެހެނިހެން ޙިދުމަތްތައްބަޔާންކޮށް ކުޔަށްދިނުމަށް ގަސްތުކުރާ އަގު 30 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަގުހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ