ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެންޑް އެޑިޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފީސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ 2200 އާއި 2500 ދެމެދުގެ އަކަފޫޓް ހިމެނޭ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި އޮތޯރިޓިއަށް  ( އެދުރުހިޔާ 9ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ފަޅުމަތީމަގު) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ޖުލައި  2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ( ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ)  އެދުރުހިޔާ ގެ 9 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ

                             

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ 3341313،3341315 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ