ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއްބޭނުންވުން

ޢިއުލާން

 

          ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއްބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

  • އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ފާޙާނާ ބުލޮކަކާއި އޮޑިޓޯރިއަމްގެ ސީލިންގ މަރާމާތު ކުރުން

 

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖޫން 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 02 ޖުލައި  2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

25 ޖޫން 2019
ހޯދާ