ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

`

                                                                         

ށ. އަތޮޅުމަދަރުސާ

ށ. ކަނޑިތީމު / ދިވެހިރާއްޖެ                      

                                              ނަންބަރު: IUL)GS34/2019/18)

އިޢްލާން

 

 

ނީލަން ކިޔުން

 

          މި މަދަރުސާގައި ބާވެފައި ހުރި ތަކެތި  ނީލަން ކިޔުން 2019 ޖުލައި 01 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 ގައި މިމަދަރުސާގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

         ވީމާ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުން ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖުލައި 01 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 އަށް މިމަދަރުސާއަށް ޙާޟިރުވެލައްވާ ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވެލެއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޖޫން 2019
ހޯދާ