މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ހަދާ ހިންގުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން.

އިޢުލާން

ނ،ކެނދިކުޅުދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އައިސް ޕްލާންޓަކާއި، ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ
އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް 8400 އަކަފޫޓްގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ބިން
ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތައް ހިމެނޭ ބިޑް ފޮތް 24 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަދުވަހުންފެށިގެން 26 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ
ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން 13:00 އާއި ދެމެދު މި ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ބިޑް ފޮތެއްގެ އަގަކީ 500/- ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބިޑްފޮތް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކަށް
ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢްލޫމާތު ސެޝަން

ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

27 ޖޫން 2019

ބުރާސްފަތި

13:00

24 ޖޫން 2019
ހޯދާ