އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު123-A/IUL/2019/36 (17 ޖޫން 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ 3.6 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިބިޑާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

20 ޝައްވާލް 1440

23 ޖޫން    2019 

23 ޖޫން 2019
ހޯދާ