ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:A-381/IUL/2019/29 އިއުލާނަށް އިސްލާހެއް ގެނައުން.

ޢިޢުލާން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: A-381/IUL/2019/29 (16 ޖޫން 2019) ގެ އިޢުލާން އާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ހަވާލާދެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ބައިގައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ގެޓަގަރީގެ ޖުމްލަ އިންސައްތަ އަށް %40 ޕަސެންޓް ޖެހިފައިވާތީ، ތިރީގައި މިދަންނަވާގޮތައް އިސްލާހުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.

 

  • ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން  (ޖުމްލަ އިންސައްތަ %35)
19 ޖޫން 2019
ހޯދާ