ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކުރުމާއިބެހޭ

 

 VAM/IL/2019/7016 

 

 

އިއުލާން

2019 ވަނަ އަހަރު އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް ފަސްކުރުމާއިބެހޭ  

 

މި އެސޯސިއޭޝަނުން 2019 ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ނަމްބަރ VAM/IL/2019/7015 އިން ދެންނެވިފައިވާ އެޓޯލް ވޮލީބޯލް ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން ފަސްކުރެވިފައިވާ ވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މިމުބާރާތް ބާއްވާނެތާރީޙެއް ފަހުން އިޢުލާންކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

19 ޖޫން 2019

 

19 ޖޫން 2019
ހޯދާ