ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ގެ ދަށުން، މި ސަރކިއުލަރއާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިޔަ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިތޯ ބެލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން 15 މެއި 2018 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރައްވާފައިވާ "ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތާލުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" ގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އޮފީހުގައި ހުރި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް ބޭނުންވޭތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ބައެއްް މަޢުލޫމާތު މި ސަރކިއުލަރއާއެކު މިވާ ފޯމްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.                          

                       ވީމާ، މި ދެންނެވި ފޯމްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތިޔައިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހުރިނަމަ، 07 (ހަތެެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު މި އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 

ދައުލަތުގެ މުދައު ބޭނުންތޯ ޗެކް ކުރާ ފޯމް
1058       ދ.އަތޮޅުމަދަރުސާ   
           
ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ މައުލޫމާތު މުދަލުގެ އަގު މުދައު ލިބިފައިވާ ތާރީޚް އެސެޓް ނަންބަރު އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު ތަކެތީގެ އަދަދު މުދާ #
(އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމް)
ޢިމާރާތް ބާވެ ހަލާކުވުމާގުޅިގެން ރޫޅާއިލައިފާވާ ބައިތައް ޓިނު، ދަގަނޑު ޓްރަޝް (އެލްވަނަޒްކޮށްފައި) ފޯމް ބިއްގަނޑުތައް 3,000,000.00 15/01/2005 423001 GS31-22-2005-01-01-  05   2 ވަގުތީ ދޭއް ކުލާސްރޫމްގެ އެކިއެކި ބައިތައް ( ޓިނުން ހެދިފައިވާ ކުލާސް ރޫމް) 1
1 ސެޕްޓިކް ޓޭންކު ހަލާކުވެފައިވާ ދަގަނޑު ހަރާއެކު 5,000.00 06/05/2005 423001 GS31-22-2005-07-03-  01   1 ސެޕްޓިކް ޓޭންކް ދަގަނޑު ހަރާއެކު 2
ލޮނު ފެނަށް ބަދަލުކުރާ ޕަންޕް ( ހަލާކުވެފައި) 30,000.00 06/05/2005 423001 GS31-22-2005-01-01-  05   1 ޕަންޕް 3
ހަލާކުވެފައި 9,547.00 06/10/2007 423001 GS31-22-2007-02-32-  13   1 އޭސީ 4
19 ޖޫން 2019
ހޯދާ