މަގޫދޫ ސްކޫލް/ނ.މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ މައި އިމާރާތުގެ ބޮޑުދޮރުފަތްތައް ބަދަލު ކޮށްދީ ކުދިދޮރުފަތްތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

`

މަގޫދޫ ސްކޫލް

   ނ.މަގޫދޫ

އިޢުލާން

 

ނަންބަރ: 17/GS117/IUL/2019

ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2019

 

 

ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލުގެ މައި އިމާރާތުގެ ބޮޑުދޮރުފަތްތައް ބަދަލު ކޮށްދީ ކުދިދޮރުފަތްތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްޖެ

ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ނ.މަގޫދޫ  ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

19 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  ހެނދުނު 10:00

25 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6560577 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި މެއިލް ކުރަށްވާނީ

އީމެއިލް: [email protected] އަށެވެ.

 

13 ޖޫން 2019

 

                                        

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ