އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ތައްޔާރުކުން

      ނަންބަރު: IS-B/IUL/2019/23

 

 

 

 

                                އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.         

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:15 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިޙްތިރާމް ގަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޝައްވާލު  1440

13  ޖޫން  2019

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މާލެ ދިވެހިރާއްޖެ 

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ