ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތާގުޅޭ

 (IUL)E-380/2019/21ނަންބަރު

އިޢްލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

      ކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދުން ރަޖިސްޓްރީކޮއްފައިވާ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނި ތަކުގެ ތެރެއިން މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

މަސްޖިދުލްޛިކްރާ

      ހ - ދެފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތްނައްޓާ އެލްމެނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަދާ ހަރުކުރުން

      ށ – ޚަތިމްބަހައްޓާނެ ކަބަޑެއްހެދުން

      ނ - ފާޚާނާގެ ފްލަސްޓޭންކް ރަނގަޅުކުރުން

      ރ - ގޭޓްގެ ބޮކި ރަނގަޅުކުރުން

      ބ - ދިޔަދޮވީގެ ފެންފައިބާ ތަންނަށް ރަނގަޅުކުރުން

      ޅ - ދިޔަދޮވީގެ ރިވެޓްކެނޑިފައިހުރި ތަންތަށް ރަނގަޅުކުރުން

      ކ - ދިޔަދޮވީގައި ދަވާދު ކަހާ ސާފުކޮށް ކޮލެޓީރަނގަޅު ދަވާދުލުން

      އ - ފާޚާނާގެ ބޭރު 2 ލައިޓް ބަދަލުކޮށް ދިއްލޭގޮތް ހެދުން

      ވ – ވަޅުގެ ތަޅުންގަނޑު ނަގާ އާތަޅުންގަޑެއް އެޅުން

މަސްޖިދުލްތަޛްކިރާ

     ހ – އެތެރޭގެ ސީލިންގް ނުބެދިހުރިތަން ލަކުޑިފިލައިން ފޮފަނަގާ ރަނގަޅަށް ބެއްދުން

     ށ – މިހާރު ނުދިއްލޭ ލައިޓްތަކުގެ ވައިރިން ރަގަޅުކޮށް ދިއްލޭގޮތް ހެދުން

     ނ - ފުރާޅުން އެތެރޭގެ ސީލިންގަށް ފެންފައިބާތަން ރަނގަޅުކުރުން

     ރ – ޚަތިމް ބަހައްޓާނެ ކަބަޑެއްހެދުން

މަސްޖިދުލްހުދާ

     ހ – ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުން

     ށ – ޚަތިމް ބަހައްޓާނެ ކަބަޑެއްހެދުން

     ނ – ސީލިންގުން ހަލާކުވެފައިވާބައި ނަގާ އާކުރުން

     ރ -  މިސްކިތު އެތެރޭގެ ސީލިންގްގައި ކުލަލުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

·         މިމަސައްކަތަކާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 29 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11.00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

·         އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 03 ޖޫން  2019 ވާ އާދީތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

·         ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ 1 އަންދާސީ ހިސާބެވެ.

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ވިޔަފާރި/ ކުންކުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި،ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަނީ ވެރިފަރާތް ނޫންނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ސިޓީ އާއި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅާން ވާނެއެވެ.

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙަޒިރުވާ ވިޔަފާރި/ ކުންފުނި ތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރުމާއި މާކްސް ދިނުން

·         ބިޑްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރާނީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާފައިވާ އިވަލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

 

·         އިވަލުއޭޝަންގައި މާކްސް ދެވޭނީ،

     ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް % 70 (ހަތްދިހަ) އިންސައްތަ ( އަގަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އެންމެ ކުޑައަގު އެއީ ބެންޗް މާކު ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.)

·         މުއްދަތަށް  % 20 (ވިހި) އިންސައްތަ ( މުއްދަތު ބަލާނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ބެންޗް މާކްސް ކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

·         މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަށް %  10 (ދިހައެއް) އިންސައްތަ ( ތަޖްރިބާ މިންކުރުމުގައި ބަލާނީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކުން ދޫކޮއްފައިވާ ކަމާ ގުޅުންހުރި، ލިޔުންތަކެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

21 ރަމަޟާން 1440

26   މެއި  2019  

26 މޭ 2019
ހޯދާ