ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިރަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ބޯޅަގޭގައި ނުނިމި ހުރިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ ،މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

         ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު:2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން އެދެމެވެ.

1 . މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން،  17 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ  ދުވަހު  9:30 އިން 12:30އަށް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ނަންނޯޓުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންނޯޓުކުރުމުގެ 01 ފުރުޞަތެވެ. ނަންނޯޓުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު،ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުނި ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

2. މިމަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 18 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ގައި

3. ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  23 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ބިޑު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ 01 ފުރުޞަތެވެ. ބިޑު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީއަކާއި، މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ސްލިޕްގެ ކޮޕީއަކާއި، ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކީ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

          ނަންނޯޓު ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ގަޑިޖެހިގެން ބިޑުހުށައަޅަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް، ނަންނޯޓުކުރުމަށާއި، ބިޑު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމަވެ.

   ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ ،މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ސައުގުވެރިވާ ފަރާތް ތަކުން ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކޮށް ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

         ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު:2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރުން އެދެމެވެ.

1 . މި ބިޑުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން،  17 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ  ދުވަހު  9:30 އިން 12:30އަށް ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އެދި ނަންނޯޓުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ނަންނޯޓުކުރުމުގެ 01 ފުރުޞަތެވެ. ނަންނޯޓުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު،ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުނި ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

2. މިމަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 18 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ގައި

3. ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  23 ޖޫން 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. ބިޑު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ 01 ފުރުޞަތެވެ. ބިޑު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީއަކާއި، މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ސްލިޕްގެ ކޮޕީއަކާއި، ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތަކީ، އެ ވިޔަފާރިއެއް ތަމްޞީލްކުރާ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

          ނަންނޯޓު ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ގަޑިޖެހިގެން ބިޑުހުށައަޅަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް، ނަންނޯޓުކުރުމަށާއި، ބިޑު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމަވެ.

   ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.                                     

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ