އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިރަށުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

         މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  (IUL)355-ESMS/PRIV/2019/1 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ އިޢުލާން ވަނީ ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.

   މިރަށުގައި މަގު ބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         މަގު ބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

#

އަދަދު

ތަފްސީލް

1

110

ހިލަވެލި ބަސްތާ

2

165

ހިލަ ބަސްތާ

3

 5

ބަންނަ ނަރު ރޯލް

4

50

10mm ގެ ދަގަނޑު

5

14

އާތު ރޮޑް ކްލިޕް އާއެކު

6

5

ސިންގަލް ފޭސް މީޓަރ ފޮށި (12 އިންޗި ފުޅާ، 16 އިންޗި ދިގު)

7

4

ހައުސް މީޓަރ

8

5

4 ޕޯލް އެންކްލޯސަރ

9

5

40Amp 2 ޕޯލް ELCB

10

5

32 Amp 2 ޕޯލް MCB

11

20

އިލެކްޓްރިކަލް އިންސިއުލޭޝަން ޓޭޕް

12

5

ސްކޮޗް ޓޭޕް 1”

13

12

ރޯލް 3 ކޯރ 2.5 ފްލެކްސިބަލް ކޭބަލް

14

10

ލައިޓް 50w (ސްޓްރީޓް ލައިޓް)

 

      ވީމާ މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ މީޓިންގް ރޫމް (ކުރަހާގެ) އަށް ހާޟިރުވެ ނުވަތަ މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އަށް ([email protected]) މިތަކެތި ވިއްކޭނެ އަގު އަދި މިރަށަށް ގެނަސްދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުލް މުޙްސިން (7939313 / 9939303) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ